fbpx

พูดถึงลอนดอน

ทักษะในการสื่อสาร

ความท้าทายทั่วไปที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ต้องเผชิญและวิธีเอาชนะพวกเขา

การเรียนรู้ภาษาใดๆ ก็ตามอาจทำให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ท้อใจได้ มันต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่ อีกด้วย,

Read More »